Srdce Pezinka | občianske združenie

Komisia kultúry o výške dotácií

Novozvolená komisia kultúry pri Mestskom zastupiteľstve Pezinok začala svoju činnosť v stredu 21. januára. Na úvodnom stretnutí členov komisie sa prerokovával jej štatút, rokovací poriadok a návrh plánu práce. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo prvé prerokovávanie žiadostí o poskytnutie dotácií a odporúčané výšky dotácií na projekty a činnosť organizácií pre rok 2015. Žiadosti bolo potrebné doručiť na mestský úrad do 30. novembra 2014 s potrebnými náležitosťami v zmysle VZN, rozhodujúci bol dátum prijatia na mestskom úrade. Z 24 žiadostí bola jedna vylúčená pre nesplnenie podmienky doručenia v stanovenom termíne. Komisia hlasovala o pridelení dotácií v celkovej sume 20 000 eur, z čoho 10 % tvorí rezerva primátora mesta. Definitívna výška dotácií bude predmetom ďalšieho schvaľovania na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Jozef Mikláš a Kvetoslava Štrbová,
členovia komisie kultúry