Srdce Pezinka | občianske združenie

Školské nominácie posúdi MsZ

V stredu 21. januára sa uskutočnilo prvé zasadanie komisie školstva, mládeže a vzdelávania pri mestskom zastupiteľstve. Zasadanie komisie viedol predseda René Bílik. Prítomný bol primátor Oliver Solga, obaja viceprimátori a príslušní pracovníci mestského úradu.

Komisia je poradným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Jej stanovisko sa vyžaduje vždy v prípadoch prijímania všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  Komisia má zároveň právo kontrolovať plnenie týchto všeobecne záväzných nariadení. Na svoje rokovania môže pozývať zamestnancov mesta, zástupcov firiem a organizácií pôsobiacich na území mesta. Komisia si môže prizývať externých poradcov podľa druhu prejednávanej problematiky. Členmi komisie sú poslanci mestského zastupiteľstva a odborníci z radov občanov. Stanovisko komisie predkladajú mestskému zastupiteľstvu predseda a podpredseda. Predsedu a podpredsedu komisie menuje mestské zastupiteľstvo.

Prvé zasadnutie komisie školstva, mládeže a vzdelávania rokovalo podľa schváleného programu. Komisia prerokovala a schválila štatút, v zmysle ktorého sa bude pri svojej práci riadiť v nasledujúcom štvorročnom období.

Prerokovala tiež delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V súčasnosti sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta štyri základné školy, z toho v Oreší je základná škola s materskou školou, šesť materských škôl, základná umelecká škola a centrum voľného času.

Zaoberala sa tiež delegovaním zástupcov mesta do mestskej školskej rady. Obecná školská rada (mestská školská rada) sa v zmysle zákona č.596/2003 Z.z zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou škôl zriadených na území obce. Obecná školská rada má 11 členov, v zmysle zákona mesto deleguje dvoch zástupcov.

Z rokovania komisie vzišiel návrh, aby sa zasadnutia konali v jednotlivých základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Členovia komisie budú mať možnosť oboznámiť sa so stavom budov a poskytovať podnety a návrhy na zlepšenie.

Komisia rokovala vecne a konštruktívne. Závery a stanoviská komisie budú predložené na riadne zasadanie mestského zastupiteľstva.

Božena Mizerová, Katarína Hlavandová,
členky komisie školstva