Srdce Pezinka | občianske združenie

Ľudia s veľkým srdcom

V pondelok 18. mája sa stretli členovia komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva v priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby Pezinok (ďalej ZOS) na Komenského ulici č. 23 na svojom pravidelnom zasadaní. Body programu boli zamerané na riešenie bytovej otázky našich občanov.

Pani Mgr. Alena Černáková, vedúca ZOS, nám predstavila nielen činnosť zariadenia, ale následne nás sprevádzala aj pri prehliadke objektu. Poskytované sociálne služby v pôsobnosti mesta Pezinok podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v súčasnosti zahŕňajú zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu, jedáleň a práčovňu. V blízkej budúcnosti bude poskytovaná aj prepravná služba a denný stacionár.

Kapacita ZOS je 18 lôžok a v nepretržitej prevádzke tu pracuje 12 zamestnancov. V ZOS sa poskytuje sociálna služba osobám v prípade nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na určitý čas počas jedného roka a to v prípade, ak sa tejto osobe nemôže poskytnúť opatrovateľská služba priamo v prirodzenom prostredí. V zariadení sú zabezpečované kultúrne i spoločenské podujatia určené tejto skupine našich občanov.

Opatrovateľská služba  v domácnosti sa vlani poskytovala  34 klientom mesačne. Túto službu zabezpečovalo 25 zamestnancov. Mesto Pezinok poskytuje aj doplnkovú službu – dovoz obedov na dvoch osobných motorových vozidlách vyhradených na tento účel. Dôležitú úlohu zohrávajú i podporné sociálne služby, jedáleň a práčovňa, v objekte na Hrnčiarskej ul. 44.

ZOS nás milo prekvapilo vkusným zariadením, príjemnou atmosférou, profesionálnym vedením, odbornou starostlivosťou personálu, usmiatymi, spokojnými, príjemnými staršími ľuďmi, ktorí využívajú tieto služby.

Ďakujeme touto cestou všetkým pracovníkom sociálnych služieb v našom meste, pre ktorých práca nie je len zamestnaním, ale hlavne poslaním. Vďaka ich veľkému srdcu sa našim občanom dostáva láskavej a obetavej starostlivosti, čím sa im každý deň zabezpečuje zlepšenie kvality života.

Členky komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Elena Žárská a Zlatica Herdová