Srdce Pezinka | občianske združenie

Naša prvá a aj prvá v poradí

Po ustanovujúcom zasadnutí  mestského zastupiteľstva 8. decembra 2014, na ktorom boli schválené komisie, ako úplne prvá v tomto roku a volebnom období zasadala 19. januára 2015 komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, ktorej sa zúčastnil aj primátor Mgr. Solga a jeho zástupca Ing. Andel. Pre nás je prvá aj tým, že sme sa jej ako nové členky zúčastnili po prvýkrát. Symbolické je i to, že komisia, považovaná z hľadiska problematiky za jednu z najdôležitejších, začala svoju prácu ako prvá. Dôležitosť je odvodená od zložitosti, náročnosti a citlivosti jednotlivých problémov pre sociálne znevýhodnené skupiny občanov a riešenie bytovej politiky.

Aké výsledky a aký stav sa dosiahol v roku 2014, bolo veľmi precízne zdokumentované vo vyhodnotení  sociálnej starostlivosti. Nazrime spolu do jeho obsahu a na dotvorenie obrazu uvedieme zopár čísiel. Podľa údajov demografického vývoja Pezinok starne. Žije tu viac občanov v poproduktívnom veku ako predproduktívnom. Čiže mesto Pezinok už dnes rieši a v blízkej budúcnosti sa bude musieť ešte výraznejšie zaoberať občanmi – seniormi. Zopár údajov o nich: mesto zabezpečilo posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pre 77 seniorov; opatrovateľská služba v domácom prostredí je poskytovaná 34 klientom (ich priemerný vek je 83 rokov); v  Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského ulici je 18 seniorov; stravovanie bolo poskytované cca 250 klientom, pričom 112 stravníkov malo nárok na príspevok, na čo mesto prispelo cca 30 tisíc eurami; Akadémiu tretieho veku navštevovalo 155 účastníkov a na území mesta s jeho podporou fungujú 4 denné centrá.

V rámci sociálnej pomoci pre deti a rodiny bola poskytnutá pomoc 23 rodinám vo výške 2 550 eur z rozpočtu mesta (na školské potreby, ošatenie, vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady). V Glejovke žije 98 Rómov, z toho má trvalý pobyt v meste 86, z nich je jeden riadne zamestnaný a 15 sa zúčastnilo aktivačných prác. V decembri im bola upravená príjazdová cesta. V meste žije cca 60 ľudí bez domova, ktorí majú možnosť využívať nocľaháreň s kapacitou 17 miest, pričom toto zariadenie je možné využívať  nielen na prenocovanie, ale aj na prípravu a výdaj jedla, osobnú hygienu, vrátane sociálneho poradenstva. Pre túto skupinu občanov spolu s uchádzačmi o zamestnanie mesto organizovalo aktivačné práce, do ktorých bolo zaradených 109 osôb. Toľko vybrané čísla. Rozsah činností je širší vrátane riešenia bytovej otázky.

Mesto Pezinok chce ísť ďalej v rozširovaní druhov sociálnych služieb. Všetko je však v štádiu návrhov, musí to schváliť mestské zastupiteľstvo 12. 2. 2015, aby sa mohlo pokračovať v ďalších krokoch na realizáciu týchto sociálnych aktivít. Nechceme preto predbiehať informáciami, počkajme si. Sme presvedčené, že tieto nové druhy sociálnej služby budú pozitívne prijaté občanmi a že uľahčia život dotknutým občanom.

A naše prvé dojmy? Pokojné rokovanie, konštruktívna práca s dobre pripravenými podkladmi a erudovanými pracovníkmi mestského úradu v daných oblastiach. Na záver dovoľte náš odkaz: privítame vaše postrehy, návrhy a pripomienky, ako aj problémy, s ktorými ste sa stretli pri riešení svojej sociálnej situácie.

Elena Žárska a Zlatica Herdová –
členky komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva