Srdce Pezinka | občianske združenie

V tomto roku do športu 100 000 eur

Dňa  20. januára 2015 sa uskutočnilo prvé zasadnutie komisie športu, ktorého sa zúčastnilo 21 zástupcov športových klubov. Členmi komisie športu sú zástupcovia klubov, telovýchovných jednôt, občianskych združení a organizácií, ktorých hlavná činnosť súvisí so športom a majú sídlo na území mesta Pezinok.

Jedným z bodov programu zasadnutia bolo prerokovanie štatútu komisie na nasledujúce volebné obdobie. Prerokovaná bola aj formálna úplnosť žiadostí o podporu činnosti športových klubov v zmysle platného VZN. V rozpočte na rok 2015 je vyčlenených 100 tisíc eur na podporu športu, čo je o 20 tisíc eur viac ako v roku 2014. O  finančnú dotáciu na činnosť sa uchádza 24 subjektov a rovnaký počet žiadateľov podalo svoje žiadosti na podporu projektov. Predseda komisie Pavol Alexy upozornil jednotlivé subjekty na formálne nedostatky. Lehota na doplnenie žiadostí je 10 dní, t. j. do 31. januára 2015. Ustanovená bola pracovná skupina na kontrolu jednotlivých žiadostí, ktorá následne predloží návrh dotácií pre jednotlivé subjekty v zmysle VZN na najbližšie rokovanie ko- misie športu. O definitívnom pridelení dotácií rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Na zasadnutí bol prerokovaný aj spôsob vyhodnotenia ankety športovec roka, na ktorý mali členovia komisie rozdielne názory. Náročné je najmä posúdiť jednotlivé športy a dosiahnuté úspechy. Nominácie predkladajú jednotlivé kluby, ale i občania na základe výzvy zverejnenej v Pezinčanovi, v TV Pezinok i na stránke mesta. Vyhlásenie najlepších športovcov bude  14. júna 2015 v rámci udeľovania mestských ocenení pri príležitosti osláv udelenia výsady „slobodné kráľovské  mesto“.

Rokovania sa zúčastnil aj primátor, ktorý vo svojom príspevku pripomenul myšlienku mestských športových hier a informoval o vízii spojenia futbalových klubov a návrhu vytvoriť jeden futbalový klub v Pezinku. K uvedenému sa v bode rôzne vyjadrili predseda CFK Pezinok-Cajla Milan Vencel, ktorý informoval o činnosti klubu, dlhoročnej tradícii, o členskej zák ladni a financovaní klubu. Následne o činnosti a histórii grinavského GFC informoval jeho predseda Stanislav Slimák. Obidvaja predsedovia klubov zatiaľ neboli prizvaní na rokovania k vízii zjednotenia futbalových klubov a požiadali predsedu komisie, aby im písomne poskytol bližšie informácie z rokovaní.

Kvetoslava Štrbová a Milan Vencel,     
členovia komisie športu