Srdce Pezinka | občianske združenie

Tajný kontrolný deň na Záhradnej ulici

Kontrolný deň sa konal 12. 5. 2015 o 8:00. Zúčastnili sa ho za mesto Pezinok pán Ing. Peter Zvonár, za komisiu územného plánovania, výstavby a životného prostredia pán Ing. arch. Igor Hianik a za stranu zhotoviteľa to bol zástupca firmy Duvystav, s. r. o., pán Dušan Vydra.

Ako zvyčajne, začalo sa na stavenisku, kde sa veľmi rýchlo a zbežne prešli niektoré veci bez stavebného denníka a projektovej dokumentácie. Nebolo tak možné porovnať súčasný stav s projektom. Je pravda, že nikto z prítomných si tieto dokumenty na stavbe nepýtal, a to aj z dôvodu, že pán Ing. Zvonár spolu s pánom Vydrom navrhli, aby sa kontrolný deň presunul na mestský úrad, kde si v pokoji môžeme pozrieť príslušnú dokumentáciu, spíšeme zápisnicu z kontrolného dňa a prejdeme si body plnenia úloh.

Musím podotknúť, že práce na stavenisku prebiehajú rýchlo a sú aj dodatočne pozmeňované na základe pripomienok obyvateľov, ktorých sa rekonštrukcia dotýka. Hlavne zo strany mesta z oddelenia investičnej výstavby, realizácie a územného plánu pani Ing. Ľubica Mezeiová a rovnako aj pán viceprimátor Ing. Miloš Andel veľmi pružne komunikujú s dotknutými stranami a hľadajú adekvátne riešenia tak, aby rekonštrukcia dopadla čo najlepšie pre obyvateľov. Samozrejme, nájde sa tu kopa malých detailov, kde sa človeku zastaví rozum, prečo práve takto...

Po presunutí na Mestský úrad Pezinok sa pokračovalo v kontrolnom dni. Pán Ing. Zvonár čítal úlohy a pán Vydra konštatoval, či sú splnené úplne, čiastočne, alebo sa práve plnia. Niektoré úlohy boli z časových dôvodov presunuté do ďalšieho týždňa. Keďže na Záhradnej ulici aj bývam, „stavbu mám rovno pod nosom”, naozaj to, čo páni skonštatovali v mojej prítomnosti, bolo aj pravdou.

Na záver musím ale povedať jednu smutnú skutočnosť: kontrolného dňa som sa nemohol ako člen komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zúčastniť v plnom rozsahu. Asi v polovici nás prerušil pán viceprimátor Ing. Miloš Andel, ktorý má veľmi slušne poprosil, aby som opustil miestnosť a nebol ďalej na kontrolnom dni.

Parafrázujem: Kontrolných dní sa môže verejnosť, členovia komisií alebo poslanci zúčastňovať na stavbe na vlastné nebezpečenstvo, jednanie na mestskom úrade je však za zatvorenými dverami. To, že ste dostali mail, kde vás informovali, kedy a kde sa konajú kontrolné dni, neznamená, že sa ich budete a môžete zúčastňovať v plnom rozsahu…

Pýtam sa teda, prečo nemôžem byť (a nielen ja, ale aj iný člen komisie či poslanec) na pokračovaní kontrolného dňa v priestoroch mestského úradu, ak ma na stavbe zástupca firmy pán Vydra a za mesto pán Ing. Zvonár spoločne vyzvali, aby sme sa presunuli na „mesto” a tam si v pokoji prešli detailnejšie výkresy či iné podklady?

Takáto bola moja prvá skúsenosť ako člena komisie na kontrolnom dni pri rekonštrukcii Záhradnej ulici v Pezinku.

Igor Hianik , člen komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia

V Pezinku 24. mája 2015