Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Pokutami k blahobytu

Alebo kto to všetko zaplatí


Podnik bytových služieb, s. r. o. (PBS) je v likvidácii. Jeho vlastník Mesto Pezinok prenajal majetok (kotolne a rozvody tepla) súkromnému podnikateľskému subjektu TERMMING, a. s. ročne za 50 000 eur na 20 rokov. Posledný rok svojej aktívnej činnosti skončil PBS so stratou 218 575 eur. Navyše úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) udelil v januári 2014 PBS pokutu vo výške 28 100 eur za nesprávne účtovanie cien zákazníkom. Pokuta je právoplatná.

Odmeny za dobrú prácu

Takto pred prázdninami, v júni 2012, Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schvaľovalo polročné odmeny pre viceprimátorov a pani hlavnú kontrolórku. Primátor navrhol obom viceprimátorom zo zákona najvyššiu možnú odmenu – 40% zo súčtu platov za 6 mesiacov. Teda každému po viac ako 5 500 eur. V diskusii zaujímalo poslanca M. Šipoša, čím si zaslúžili viceprimátori takýto návrh. Primátor argumentoval u viceprimátora Ing. M. Andela aj jeho aktivitou pri riadení činnosti mestských podnikov. Toto si dobre zapamätajte, k tomu sa ešte raz dostaneme v iných súvislostiach. Primátorov návrh podporilo 13 poslancov, nehlasoval poslanec Juraj Čech, hlasovania sa zdržali poslanci Grell, Král, Mizerová, Šipoš, Štrbová a Tahotná.

Hlasujte, ale nepýtajte sa, koľko to je

Príbeh sa zopakoval aj v januári 2013. Vtedy sa do diskusie prihlásil ako prvý poslanec Milan Grell. Zaujímal sa o presnú sumu odmien. Táto požiadavka vyvolala v zastupiteľskom zbore takmer hodinovú diskusiu. Diskutovalo sa najmä o probléme, či vôbec môžu byť odmeny v presnej sume zverejnené. Vedenie mesta odmietlo zverejniť presnú výšku odmien, lebo táto informácia je podľa pána primátora na hrane zákonnosti. Jeho tvrdenie podporil v diskusii aj jeho syn Adam, ktorý pripomenul prítomným medializovaný súdny spor zverejneného platu manželky predsedu Najvyššieho súdu Harabina. Aby bolo všetkým jasné, že ideme tvrdo chrániť citlivé informácie, ako je odmena vyplatená z mestského rozpočtu, primátor sa priznal, že presnú výšku odmien nepozná vraj ani on. Výsledok diskusie bol, že 40 % odmenu pre viceprimátorov podporilo celkom 11 poslancov.

Pozor, ide kontrola!

V júni 2013 vykonal ÚRSO kontrolu v Podniku bytových služieb, s. r. o., Pezinok (PBS). Kto chce, závery kontroly ÚRSO si môže prečítať tu.

Spolu má desať strán. Pre Pezinčanov a ich mestský rozpočet je najviac bolestivé konštatovanie v úvode: „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, ako vecne príslušný správny orgán,... rozhodol tak, že účastníkovi konania PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s. r. o.,... ukladá pokutu podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2009 Z. z. vo výške 28 100 eur (slovom dvadsaťosemtisícsto eur)...“ A začo bola taká mastná pokuta?

Aby sme sa vyhli prípadným budúcim nedorozumeniam, budeme citovať iba z protokolu ÚRSO. Najvyššia položka v celkovej pokute bola za to, že: „...spoločnosť... vyúčtovala za rok 2012 odberateľom tepla vo variabilnej a fixnej zložke ceny tepla náklady vyššie o 139 245,28 eur...“

Tajiť a prekrúcať

Po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR v Podniku bytových služieb, s. r. o., ktorá bola 14. 3. 2014, sa môžeme dozvedieť z Pezinčana (máj 2014) pod titulkom viac ako optimistickým „Kontrola NKÚ – bez vážnejších závad“ samé dobré správy. A ako už býva zvykom, záverom aj vyvrátenie bludov, ktoré po meste o záveroch oboch kontrol šíria. Dočítali sme sa: „Neboli to však nedostatky závažného charakteru, a preto Mestu nebola udelená žiadna sankcia, len povinnosť vykonať opatrenia na nápravu.“

Dobré správy, ale iba pre toho, kto nevie, že NKÚ nemá kompetenciu dávať finančné pokuty, a kto si nenájde kompletné znenie protokolu (protokol si môžete prečítať tu) a neprečíta si v záveroch, že v PBS sa zistili 2 porušenia Obchodného zákonníka, jedno porušenie Opatrenia Ministerstva financií a 3 porušenia zákona o informáciách. To už ale nie sú až také dobré správy pre viceprimátora, pod ktorého vedením ide PBS do histórie s hospodárskym výsledkom za r. 2013 s celkom úctyhodnou sumou mínus 218 575 eur (aj túto sumu protokol NKÚ potvrdzuje). Nuž čo, dobré správy sa minuli niekedy v lete 2012...

Svet fabulácie a pokrivenej reality

Zacitujme si ešte raz z Pezinčana z mája 2014: „Podľa vyjadrenia primátora je kontrola NKÚ veľmi dôležitá práve v záverečnej fáze existencie PBS. Kontrola jednoznačne dokázala, že napriek kritike niektorých poslancov na rokovaní 12. 11. 2013 (v bode Vysporiadanie majetku a príprava zrušenia PBS), Mesto neporušilo v tej dobe žiaden zákon ani neprišlo k obohateniu Mesta na úkor občanov či k poškodeniu občanov a právnických osôb – klientov PBS.“

Práve ste si prečítali obrovskú lož alebo svojsky prekrútenú realitu. Primátoroví podriadení nepovedali, že už od januára má na úrade rozhodnutie ÚRSO, kde sa píše: „Vykonanou kontrolou bolo zistené, že súčet tržieb spoločnosti PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s. r. o., za dodávku tepla odberateľom tepla v meste Pezinok za rok 2012 vo variabilnej a fixnej zložke ceny tepla bol vyšší o sumu 139 245,28 eur ako súčet skutočných overených oprávnených nákladov vo variabilnej a fixnej zložke ceny tepla...“

Sú tri možnosti. Prvá, nevieme doceniť rozmer primátorovho fabulovania a konštruovania reality a držíme ho už dvanásty rok na stoličke primátora vidieckeho mestečka, hoci on má na viac! Druhá, nevieme, akého neinformovaného primátora vlastne máme! Tretia, všetci na jeho úrade – zamestnanci a aj redakcia inak verného Pezinčana – sa proti nemu spikli a nechajú ho verejne sa zosmiešňovať! Zlomyseľne mu nepovedali, že za takúto jánošíkovskú politiku výpočtu ceny tepla bude musieť zaplatiť PBS, pardón Mesto Pezinok, pardón jeho občania, mastnú pokutu.

Môžete veriť hociktorej hypotéze.

Jedno je fakt – zaplatíme to! Všetci a niektorí, ktorým PBS dodávala teplo za vyššiu sumu, ako mala, to už zaplatili aj s bonusom navyše. Jednoducho povedané, ošmekli nás a na pokutu sa im tiež poskladáme. Presne v duchu hesla z programu Vinobrania – Pezinčania Pezinčanom!