Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Cenzúra v Pezinku

Tak už aj Pezinok má etický kódex volených predstaviteľov (EK). Nanešťastie predkladatelia návrhu nepochopili základný význam prijatia takéhoto právneho dokumentu. A prijali dokument v takom znení, ktoré budú antikorupčné organizácie dávať za zlý príklad. Znova sa máme za čo hanbiť.

Hlavný význam EK totiž spočíva v tom, že zákon o obecnom zriadení dostatočne nepokrýva boj proti korupcii (konflikt záujmov). Ak chceme dôsledne uplatniť princíp oddelenia moci výkonnej od zákonodarnej, mala by byť funkcia  poslanca  mestského  zastupiteľstva  nezlučiteľná  s funkciou  prednostu  a  aj všetkých zamestnancov mestského úradu.  Túto  požiadavku  súčasný  text  zákona  (§  11  ods.  2  písm.  b  zákona o obecnom zriadení) zabezpečuje, aj keď príslušnému textu je možné vytknúť isté nejasnosti. Je však možné ísť aj ďalej a zvážiť „výmenu“ nezlučiteľnosti za zákaz vzniku pracovnoprávneho vzťahu poslanca s mestom. A to je úloha etického kódexu ako protikorupčného nástroja.

V pezinskej televízii sme sa dozvedeli, že pezinský EK ide dokonca nad rámec zákona. Tvorcovia EK však nepochopili, že to je základná podmienka EK, inak nemá žiadny vý­znam. Je úplne zbytočné opísať ustanovania zo zákonov a neriešiť zákaz pracovnoprávneho vzťahu poslanca a jeho rodiny s mestom.

Naopak. Pezinský EK rieši korupciu minimálne a nekonkrétne. Transparency International napríklad doporučuje, aby funkcia poslanca mestského zastupiteľstva bola nezlučiteľná s funkciou štatutára (riaditeľa alebo vedúceho) príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie mesta. Súčasný  právny  stav  eliminovanie  tohto  druhu  konfliktu  záujmov  totiž negarantuje.

Tvorcovia pezinského EK sa však sústredili na to, aby viac-menej zakázali kritiku a zaviedli cenzúru (keď niečo povieš, tak s tebou zatočíme) alebo aspoň autocenzúru (radšej nič nepoviem, inak so mnou zatočia).

Už v základných ustanoveniach je na túto stránku dokumentu kladený hlavný dôraz. Termíny ako „udržiavali dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie“ či „permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb“ sú prázdne, nič neriešiace frázy. Chýba tam napríklad ustanovenie, ktoré môžeme nájsť v prešovskom EK: „Etický kódex podporuje protiklientelistické správanie a sleduje protikorupčné minimum“. Pezinský kódex takéto princípy obchádza.

Prijatý dokument obsahuje množstvo právne nedefinovateľných či sporných ustanovení. Formulácie ako „znížilo vážnosť mesta Pezinok“, „ktoré by mohli poškodiť povesť mesta alebo jeho predstaviteľov“ alebo „ohovára“ skutočne nepatria do právneho dokumentu. Nevieme si predstaviť, ako sa dá dokázať „poškodenie povesti mesta“. Povesť je predsa literárna kategória (povesti a legendy). Tento termín je síce v EK použitý v súvislosti so šírením nepravdivých, skresľujúcich alebo zavádzajúcich skutočností, ale aj tak je to neprijateľné. V dokumente nie je definované, kto bude rozhodovať o tom, či daná skutočnosť bola zavádzajúca. Nie je definovaný ani proces dokazovania.

Ale vráťme sa späť k samotnému významu EK ako protikorupčného opatrenia. V pezinskom dokumente chýbajú ustanovenia prikazujúce poslancovi zdržať sa rozhodovania o majetkových prevodoch, z ktorých by mal priamy profit alebo by tento profit mal jeho priamy príbuzný, zdržať sa rozhodovania o dotáciách, z ktorých by mal priamy profit alebo by tento profit mal priamy príbuzný. Taktiež chýba zákaz členstva poslanca v občianskom združení alebo organizácii v inej právnej forme, ktorá je žiadateľom dotácie, prípadne inej finančnej alebo majetkovej výpomoci. Ale najviac chýbajú ustanovenia zakazujúce poslancom pôsobenie v orgánoch obchodnej spoločnosti  s majetkovou účasťou mesta, v ktorej je jeho priamy príbuzný v trvalom pracovnom pomere, ďalej zakazujúce pôsobenie poslanca v rade školy, v ktorej je jeho priamy príbuzný v trvalom pracovnom pomere, a najmä to, aby poslanec nesmel byť konateľom alebo riaditeľom obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta alebo riaditeľom mestskej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

V prijatom znení pezinského EK sú len všeobecné protikorupčné formulácie, ktorými sa tieto problémy vôbec neriešia.

V doporučeniach Transparency International sa môžeme dočítať, citujeme: „Tu sa stretáva záujem subjektu verejného práva so subjektom súkromného práva prostredníctvom obchodnej spoločnosti, pričom žiadny z právnych predpisov tento stret dostatočne nerieši. Zároveň je to jedna  z možností  zneužitia  majetku  obcí  (miest)  prostredníctvom  orgánov  takýchto  obchodných spoločností, ktoré môžu zámerne konať v prospech lobistických skupín bez dostatočnej kontroly orgánov obce  (mesta).  Obzvlášť  diskutabilné  je  spojenie  funkcie  štatutárneho  zástupcu  takejto  obchodnej spoločnosti s funkciou poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva. Preto sa odporúča, aby funkcia poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva nebola zlučiteľná s funkciou štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce (mesta). Ani v tomto prípade súčasný právny stav tento konflikt záujmov neeliminuje.“ (Katarína Tomanová: Konflikt záujmov na úrovni samosprávy, Transparency International Slovensko, strana 10).

Aj z týchto dôvodov poslanci za Srdce Pezinka vyzvali na rokovaní MsZ autorov EK, aby tento dokument stiahli z rokovania a dopracovali. 15-náska poslancov Spoločne pre Pezinok nás prehlasovala...

V Pezinku 21. apríla 2015

Prečítajte si aj Etika a čestnosť? PCHE!