Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Etika čestnosť? PCHE!

V jednom z ustanovení pezinského etického kódexu je konflikt záujmov definovaný takto:

„Konflikt záujmov je situácia, kedy z osobných dôvodov alebo z dôvodu súkromného záujmu je alebo mohol byť narušený alebo ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcie a plnenie úloh voleného predstaviteľa. Súkromný záujem zahŕňa možnú výhodu pre voleného predstaviteľa, jeho rodinu, priateľov, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými má volený predstaviteľ súkromné, obchodné alebo politické vzťahy.“

(Poznámka pre autorov pezinského etického kódexu - „kedy“ je nespisovné, správne má byť „keď“.)

Skúsme si tento text preložiť do ľudskej reči. Na ustanovujúcom rokovaní zastupiteľstva, ktoré sa konalo v Pezinku dňa 8. 12. 2014, sa hlasovalo o návrhu poslanca Grella, aby sa plat primátorovi nezvyšoval o 70%, ale iba o 30%. Hlasovania sa zúčastnil aj syn primátora, Adam Solga, ktorý hlasoval PROTI tomuto návrhu (viď foto). Takže keby bol etický kódex platný, pán poslanec Adam Solga by porušil viacero ustanovení etického kódexu. Prvé porušenie je zvýraznené v úvode tohto textu (výhoda pre rodinu).

Ďalšie porušenie kódexu Adamom Solgom by spočívalo v tom, že podľa článku III. bod č. 5 poslanec nesmie hlasovať pri akomkoľvek možnom konflikte záujmov. Ak by sa o plate primátora hlasovalo až po prijatí etického kódexu, musel by dokonca pred hlasovaním nahlásiť konflikt záujmov. A to ešte nie je všetko. Pán poslanec by porušil aj článok II. bod č. 4, t. j. ustanovenie o čestnosti.

Skúsme si však predstaviť situáciu, ak niektorý poslanec poruší už schválený a platný etický kódex. A pozrime sa na to, ako by sa v tomto prípade malo postupovať podľa ustanovení etického kódexu.

Z textu kódexu sa dozvedáme: „V prípade, že pri plnení funkcie dôjde k pochybeniu zo strany voleného predstaviteľa, splnomocnenec pre etiku, resp. mestské zastupiteľstvo, vyrieši vzniknutú situáciu tak, aby nedošlo k verejnému poníženiu voleného predstaviteľa a jeho funkcie.“

Uff! Takže ak napríklad vyrieši vzniknutú situáciu splnomocnenec pre etiku, jeho riešenie môže byť spochybnené tým, že nerozhodlo mestské zastupiteľstvo, a naopak. Stačí jedno slovko v texte kódexu – „resp.“ Je to právne neriešiteľná situácia napriek tomu, že etický kódex obsahuje aj článok týkajúci sa iba splnomocnenca pre etiku.

Ale najčarovnejšie je ustanovenie, ako sa má takáto situácia riešiť. Citujeme: „aby nedošlo k verejnému poníženiu voleného predstaviteľa a jeho funkcie“. Takže si to zhrňme: ak poslanec poruší etický kódex, splnomocnenec ho nemôže VEREJNE PONÍŽIŤ – to znamená, že nemôže jeho čin zverejniť. Vložiť CENZÚRU do etického kódexu, tak na to treba mať veľmi silný žalúdok! Zverejnením morálneho poklesku poslanca by chudák splnomocnenec PORUŠIL  etický kódex. Ale kto potom potrestá splnomocnenca, ak by mal náhodou odvahu a zverejnil by morálny poklesok poslanca?

Nechajme sa prekvapiť!

Dúfame ale, že si pán poslanec Adam Solga vstúpi do svedomia a začne sa riadiť novoprijatým etickým kódexom, za ktorý sám hlasoval. Doteraz sa nemusel správať čestne, keďže ho to doma asi nenaučili. Takže aspoň tým etickým kódexom by sa mohol riadiť, čo poviete?

V Pezinku 21. apríla 2015