Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Kto nechce zimný štadión

  • Dnešný stav výstavby zimného štadióna v Pezinku. Ani ťuk...
    Dnešný stav výstavby zimného štadióna v Pezinku. Ani ťuk...
  • Pôvodný návrh, na základe ktorého investor vyhral výberovú súťaž a ktorý poslanci MsZ schválili v roku 2014 ...
    Pôvodný návrh, na základe ktorého investor vyhral výberovú súťaž a ktorý poslanci MsZ schválili v roku 2014 ...
  • ... a návrh, na ktorý je vydané platné stavebné povolenie od mája 2015. Nájdete 10 rozdielov?
    ... a návrh, na ktorý je vydané platné stavebné povolenie od mája 2015. Nájdete 10 rozdielov?

Ani na tretí pokus sa mestskému zastupiteľstvu v Pezinku nepodarilo predĺžiť termín ukončenia výstavby zimného štadióna v Pezinku.

Na začiatku boli dve prezentácie projektov areálu „Zimný štadión aj s príslušenstvom”. Víťazná prezentácia investora ARÉNA Pezinok obsahovala zimný štadión, plaváreň s 25 metrovým bazénom, fitness centrum, reštauráciu a parkovisko.

Mestské zastupiteľstvo dňa 18. februára 2014 tento návrh schválilo a dňa 18. marca 2014 vedenie mesta s investorom podpísalo zmluvu o nájme pozemku.

V máji 2015 investor získal právoplatné stavebné povolenie na výstavbu zimného štadióna so zázemím. Po vizuálnej stránke je to však iný návrh oproti víťaznej prezentácii. Napríklad tam nie je plaváreň. A do dnešného dňa sa na výstavbe zimného štadióna nevykonal žiadne práce - pozemok je úplne prázdny. V auguste 2015 investor požiadal o predĺženie doby výstavby a tvrdil, že vznikli objektívne príčiny, ktoré im neumožňujú budovať zimný štadión.

V zmluve o nájme pozemku medzi mestom a investorom sú definované iba DVA objektívne dôvody na prerokovanie nedodržania termínu výstavby (článok 6, bod 4):

1. doba trvania posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
2. lehota na vyjadrenie kompetentných orgánov v rámci územného a stavebného  konania.

Citujeme pána primátora, ktorý tieto „objektívne dôvody” zhrnul na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 1. 12. 2015: „Áno, sú to objektívne príčiny, ktoré nám tu už zazneli, či to bol Enel, alebo ďalšie veci, hľadanie ďalšieho spoluinvestora a tieto objektívne dôvody viedli k tomu, že spoločnosť ARÉNA Pezinok nie je schopná dodržať termín k 31. 12. 2015.” A ďalej pán primátor tvrdí: „Áno, územné a stavebné konanie. Ale tu sme si vypočuli už v septembri, aké majú reálne problémy, táto firma, technického charakteru, po odstúpení Enelu. Ak sa budeme pridržiavať tejto formulácii, pri územnom a stavebnom konaní, musíme sa potom preniesť o dva riadky ďalej - strany sú povinné prerokovať situáciu, ktorá by z objektívnych dôvodov mohla viesť k nedodržaniu tohto termínu podľa tohto článku najmenej dva mesiace pred týmto termínom. Dámy a páni, o čom sa tu bavíme, slovíčkarenie a politikárčenie, nič iné...”

Pán primátor, zmluvy sú o jasne definovaných slovíčkach. A nemá to s politikou nič spoločné. Investor a mesto sú totiž podľa zmluvy o nájme pozemku povinní prerokovať situáciu LEN VTEDY, ak sa naplnia OBJEKTÍVNE príčiny, ktoré sú presne popísané o dva riadky ďalej (v úvode citovaný článok 6, bod 4, zvýraznený červenou farbou).

V zmluve ako objektívny dôvod nie je uvedený ani neskorý termín vydania stavebného povolenia, ktorý spomína prednosta MsÚ, ani Enel či spoluinvestor, ale spomínané LEHOTY a ich nedodržanie zo strany kompetentných orgánov.

Zmluva obsahuje túto logickú chybu a predkladateľ tejto zmluvy o nájme pozemku (MsÚ Pezinok) nezobral do úvahy fakt, že termíny v stavebnom povolení môžu byť v rozpore s termínmi uvedenými v zmluve.
Zmluvu s chybami vypracoval MsÚ, ale primátor viní poslancov...

Poslanci za klub Srdce Pezinka žiadali vedenie mesta a investora, aby zdokumentovali všetky LEHOTY vyjadrení kompetentných orgánov v rámci územného a stavebného konania. Pretože to je hlavný objektívny dôvod nedodržania termínu výstavby do 31. 12. 2015. Podľa zmluvy.

Napriek tomu, že pán primátor písomne a aj ústne priamo na schôdzi mestského zastupiteľstva vyhlásil, že na túto otázku budú odpovedať zástupcovia investora, nikto tieto relevantné dôkazy o nedodržaných LEHOTÁCH kompetentných orgánov  nepredložil.

Ale skúste si všimnúť jedno z vyhlásení primátora. V skratke: ak neschválite zimný štadión s touto firmou, nikdy nedovolím ďalší projekt s inou firmou.

Ide primátorovi Pezinka vôbec o zimný štadión? Prečo zimný štadión môže vybudovať LEN táto firma, ktorú neustále obhajuje? A NIKDY žiadna iná firma, žiadny iný štadión?

Tak kto to vlastne v Pezinku nechce zimný štadión? A prečo? 

A na záver porovnanie oboch projektov - víťazný návrh, ktorý schválili poslanci MsZ a projekt na stavebné povolenie. Nájdete 10 rozdielov?

Pôvodný návrh, ktorý poslanci MsZ schválili v roku 2014... Aj s 25m bazénom.
... a návrh, na ktorý je od mája 2015 vydané platné stavebné povolenie. Červenou farbou sú zvýraznené veľkosti bazénov. Nájdete ďalších 10 rozdielov?

Odznelo na MsZ