Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Príde škola o milióny?

V decembrovom Pezinčanovi pán Alexy uverejnil článok „Nastal čas na nové (staré?) pravidlá?” Na základe tohto článku sme pána Alexyho požiadali o zverejnenie údajov, o ktorých písal. Na návrh pána Alexyho sa dňa 18. januára 2016 na ZŠ Na bielenisku uskutočnilo stretnutie, na ktorom za prítomnosti riaditeľky ZŠ Na bielenisku p. Jurčovej niektoré údaje  predložil. Na tomto stretnutí pán Alexy ozrejmil aj ďalšie skutočnosti, ktoré nás zaujímali v súvislosti s udeľovaním dotácií na športovú činnosť v Pezinku.

Na začiatku sa pán Alexy vyjadril k výške nájomného pre stolnotenisový klub, ktorým je predsedom (ďalej len klub pána Alexyho). Nerozporoval fakt, že klub pána Alexyho má zvýhodnené nájomné. Na našom článku mu prekážalo, že sme neuverejnili, že klubu pána Alexyho z nájomnej  zmluvy vyplýva aj údržba prenajatej haly. Na  webových stránkach ZŠ Na bielenisku však nebola zverejnená celá zmluva, a ustanovenia o údržbe tam chýbali. Napriek tomu nás pán Alexy obvinil, že sme zaútočili bez toho, aby sme si overili informácie zverejnené na webovej stránke školy. Pani riaditeľka Jurčová však potvrdila, že škola pochybila a neuverejnila celú zmluvu. My sa prikláňame k názoru pani riaditeľky – my sme nepochybili.

Ďalšia záležitosť, ktorú pán Alexy v našom článku namietal, bol fakt, že sme neuviedli výdavky klubu pána Alexyho, ktoré boli investované do majetku školy. Následne nám pán Alexy predložil niektoré doklady, ktorými  prezentoval výdavky spojené s užívaním prenajatých priestorov v ZŠ Na bielenisku. V celkovej sume 41 847 eur. Nebudeme túto sumu rozporovať napriek tomu, že niektoré položky sú nejasné (výdavky, ktoré nehradil klub pána Alexyho: svojpomocne vykonané práce členmi klubu - 6 939 eur, klimatizačná jednotka bol sponzorský dar - 4 290 eur). Naopak, zaokrúhlili sme túto sumu, ktorú údajne stolnotenisový klub investoval do ZŠ, na okrúhlych 50 000 eur (tzn. ešte o 8 153 eur viac). Sústredili sme sa na vyjadrenie pána Alexyho v jeho článku v Pezinčanovi, v ktorom uvádza, citujeme: „máme na poriadne dlho dopredu predplatené komerčné nájomné...”

Tak si to spočítajme. Klub pána Alexyho má nájomnú zmluvu vo výške 1 500 eur ročne. Na základe zmluvy platí Stolnotenisový klub Slovkarpatia nájomné klubu pána Alexyho vo výške 250 eur ročne. Takže klub pána Alexyho má skutočné ročné nájomné vo výške 1 250 eur. Ak by sme do komerčného nájmu okrem veľkej telocvične započítali aj stolnotenisovú halu (ktorú klub pána Alexyho užíva dnes celoročne a kedykoľvek zadarmo), potom by ročné komerčné nájomné bolo vo výške 15 360 eur (pri cene 10 eur za hodinu za 16 hodín týždenne za každú halu). V grafe predkladáme sumár od roku 2011, rozčlenený na investície, skutočné nájomné a komerčné nájomné klubu  pána Alexyho. Z uvedeného vyplýva, že investíciami do ZŠ si klub pána Alexyho predplatil nájomné do roku 2014. Tzn. od roku 2015 už nemá klub pána Alexyho komerčné nájomné predplatené.  Ak zoberieme do úvahy roky 2011 až 2016, rozdiel komerčného nájomného a skutočného nájomného so započítanými investíciami by bol vo výške 34 660 v neprospech ZŠ Na bielenisku. Keď sme tieto údaje pánovi Alexymu predložili, povedal doslovne: „No dobre, tak napíšte, že som tam klamal, keď vám to urobí radosť”. Myslel tým svoj článok v Pezinčanovi.  A pripomíname, že klub pána Alexyho má túto zmluvu platnú do 31. 12. 2021. Ročne tým ZŠ Na bielenisku prichádza o komerčné nájomné vo výške 14 110 ročne, čo je za roky 2017 až 2021 ďalších 70 550 eur. Pominieme fakt, že podľa zmluvy sa doba nájmu automaticky predlžuje na ďalších 10 rokov (tzn. do 31. 12. 2031), ak sa nezmenia podmienky a účel využitia predmetu nájmu (to by bolo ďalších 141 100 eur za 10 rokov). Takže celkovo strata školy za roky 2011 až 2021 bude vo výške 105 210 eur (34 600 + 70 550), čo je v starej mene vyše troch miliónov korún. Pani riaditeľke tieto peniaze nechýbajú?

Kumulatívne porovnanie za roky 2011 až 2021 v eurách.

Takže takáto je pravda o investíciách klubu pána Alexyho do ZŠ a o „poriadne dlho dopredu predplatenom komerčnom nájomnom”...

A to sme sa od pána Alexyho dozvedeli ďalšiu šokujúcu skutočnosť. Nesedelo nám totiž, ako môže mať klub pána Alexyho viac zaregistrovaných detí (cca 160 až 200), ako má napríklad futbalový klub CFK Pezinok-Cajla, ktorý sa stará o cca 95 zaregistrovaných detí do 15 rokov. Pán Alexy nám to však vysvetlil. Pred viac ako 10 rokmi stolnotenisový klub pána Alexyho založil Pezinskú školskú (stolnotenisovú) ligu. Dnes už je táto školská liga krajská (čím vyššia liga, tým vyššie dotácie od mesta Pezinok). V súčasnosti sa jej zúčastňuje 10 škôl, z toho len 3 sú pezinské (Na bielenisku, Gymnázium, Fándlyho). Takže mesto Pezinok prostredníctvom dotácie na šport zo svojho rozpočtu financuje deti zo 7 škôl, ktoré nie sú pezinské (Veľký Biel, Svätý Jur, Záhorská Bystrica, Blatné, Viničné, Limbach, Modra). Stačí si založiť školskú ligu, mať potvrdenie z krajského stolnotenisového zväzu o založení krajskej školskej ligy, mať potvrdenia od riaditeľov škôl, že pre účely školskej ligy sa žiaci školy stávajú členmi stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku a hotovo. A  stovky členov máte zaregistrovaných!  Komisia športu o takom postupe podľa pána Alexyho rozhodla v roku 2009. Všetkých týchto žiakov si následne môžete zaradiť do žiadosti o pezinské dotácie na šport a dostanete na nich od mesta Pezinok peniažky. Napriek tomu, že ich netrénujete. Stačí zorganizovať niekoľko turnajov ročne a súťaž družstiev a hotovo. A všetko je to v súlade s platným pezinským VZN o dotáciách. Citujeme pána Alexyho: „Ja som to aj hokejbalistom a pánovi Brannému povedal – spravte si mestskú súťaž tak, aby ste tam neboli len jeden subjekt, nech si tie jednotlivé družstvá spravia právnu subjektivitu, ako si urobili školy právnu subjektivitu, a vybavené”. A neskôr dodal: „Robte to tak, ako to robím ja”.

Pán Alexy ešte podotkol, že na začiatku bola školská liga po dohovore s primátorom Pe­zinka Oliverom Solgom založená aj preto, aby sa na Severe mohli deti športovo aktivizovať. Dnes však sa na Pezinskej mestskej lige z 10 škôl zúčastňujú iba tri pezinské... A minimum detí zo Severu.

Na našu námietku, že sa nám to nezdá spravodlivé, veď ostatné pezinské športové kluby sa denno-denne starajú o svojich zaregistrovaných členov, pán Alexy navrhol – dobre, tak zrušme Pezinskú školskú ligu, ušetrím si veľa starostí a času...

Zhrnuté: my navrhujeme zrovnoprávniť podmienky, pán Alexy navrhuje zrušiť  Pe­zinskú školskú ligu... Zámer pána Alexyho je však ľahko predvídateľný: ako keby sme už videli článok v Pezinčanovi, v ktorom sa bude písať, že Vencel s Borzom spôsobili, že mestská liga je zrušená. Lebo im vadila výška dotácií a závideli...

Na záver chceme len uviesť, že po prvom článku sme počítali s osobnými útokmi na naše osoby. To sa v Pezinku deje stále, ak niekto poukáže na veľkú chobotnicu, ktorá sa v Pezinku objavuje na každom kroku a v prerozdeľovaní dotácii taktiež. Naďalej si stojíme za naším názorom, uverejneným v prvom článku, že klub pána Alexyho získaval najväčšie dotácie zo všetkých športových klubov (zdôrazňujeme klubov, nie športov). Je to síce v súlade s VZN, ale spôsob, akým sa to deje, už nie je v súlade s etikou a so zdravým rozumom. Nehovoriac o tom, že tento rok zázračne najväčšiu dotáciu na šport získal futbalový klub  PSČ, potom CFK Pezinok-Cajla a až na treťom mieste je klub pána Alexyho. Prečo? Žeby preto, lebo sme sa ozvali? Alebo sa klubu pána Alexyho zázračne zmenili podmienky, alebo...

Nuž, odpovedať si môžete sami.

Milan Vencel a Maroš Borza

DOKLADY

Žiadosť o doklady - p. Alexy
Odpoveď p. Alexyho
Žiadosť o informácie ZŠ Na bielenisku
Odpoveď ZŠ Na bielenisku
Doplnenie ZŠ Na bielenisku