Srdce Pezinka | občianske združenie

Posledná, no nie v dôležitosti 

Posledná z deviatich komisií vytvorených na ustanovujúcom (decembrovom) zasadnutí MsZ zasadala komisia ekonomiky, financovania a podnikania. Zasadnutie sa uskutočnilo 11. februára 2015 za účasti siedmich z deviatich členov. Komisia prerokovala a prijala štatút a rokovací poriadok. Je konštituovaná ako poradná a iniciatívna komisia MsZ. Jej rokovanie je otvorené a teda prístupné občanom. Obsahom rokovania sú hlavne rozpočet a všetky s tým súvisiace procesy – návrh, uzávierka, rozpočtové opatrenia, finančné plány mestských príspevkových a rozpočtových organizácií. Druhou významnou oblasťou je majetok – prevody majetku (kúpa, predaj), nájom. Komisia sa k predkladaným materiálom vyjadruje a dáva odborné stanovisko. Rovnako môže pripraviť a postúpiť mestskému zastupiteľstvu aj vlastné podnety, resp. do rokovania zaradiť aj ďalšie materiá- -ly z poverenia MsZ. Na prvom zasadnutí boli prerokované a vyjadrené stanoviská k vybraným predloženým návrhom prevodov nehnuteľností. Do programu neboli zaradené všetky návrhy prevodu nehnuteľností, ktoré boli v programe rokovania MsZ na druhý deň. Tiež členovia komisie mohli diskutovať a žiadať bližšie vyjadrenia k rozpočtovým opatreniam za obdobie 1. 11. 2014 až 31. 12. 2014 a za obdobie 1. 1. 2015 až 31. 1. 2015. Rokovania prvého zasadnutia sa zúčastnil aj primátor, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam finančnej stability, nízkej úverovej zadĺženosti, opodstatnenosti a dostatočnej výšky rezervného fondu. Dotkol sa aj riešenia majetku mesta, predaja devastovaných budov na Holubyho ulici a využitia takto získaných prostriedkov pre potreby výstavby sociálneho zariadenia. Informoval i o opätovnej snahe získať do majetku mesta budovu bývalých priestorov CO na Cajlanskej ulici pre sociálne ciele – dom seniorov. Rokovania sa zúčastnili hlavná kontrolórka, vedúca oddelenia ekonomiky a miestnych daní a pracovník právneho oddelenia zodpovedný za prevody nehnuteľností. Komisia sa dohodla a odsúhlasila periodicitu svojich zasadnutí, ktoré budú vždy deň pred pracovným stretnutím MsZ. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 8. apríla 2015.

Elena Žárska, Michal Svátek – členovia komisie ekonomiky, financií a podnikania