Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Zmiešané pocity z komisie územného plánovania

Druhého februára sa na pôde mestského úradu konalo prvé povolebné zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Jej priebeh podľa hodnotenia staronových členov nevybočil z doposiaľ zabehnutých koľají. Zasadnutia komisie sa zúčastnil primátor Oliver Solga, viceprimátor Miloš Andel a pracovníci mestského úradu – právne oddelenie a oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy, stavebného úradu. Hosťom bol Bohumil Konečný, ktorý na záver predstavil zámer cyklistov a inline korčuliarov v časti rekreačnej zóny Rozálka.

Predseda komisie Juraj Pátek privítal prítomných členov komisie a oznámil, že pán Pavlovič sa nemôže zúčastňovať na komisiách, a preto sa vzdáva členstva. Komisia je preto momentálne osemčlenná a hľadá sa na doplnenie nový člen. Po obligátnych častiach, ako schválenie plánu práce komisie, rokovacieho poriadku a štatútu komisie, si vzal slovo pán primátor. Poprial komisii, aby správne vykonávala svoju úlohu a prácu, a oboznámil členov o stave procesu schvaľovania nového územného plánu.

Napokon sa prešlo k predposlednému bodu, ktorým boli „Prevody a nájmy nehnuteľností“. Zarážajúce bolo, že členovia komisie dostali k nemu podklady len ráno v deň jej rokovania, pričom hlasovať a diskutovať o nich sa malo popoludní. Predseda komisie sa však ospravedlnil za technickú chybu, a teda vyzval k rozprave a k následnému hlasovaniu. (Dúfam, že chyba sa nebude záhadne opakovať).

Keď som v úvode spomínal, že sa ide v zabehnutých koľajach, myslel som tým aj výber bodov, o ktorých komisia bude viesť diskusiu a vysloví tak na záver svoje stanovisko. Je smutné, že sa do diskusie vyberajú nie veľmi podstatné veci. Oveľa dôležitejšie pritom unikajú pomedzi prsty – ako má potom komisia pracovať a “radiť” mestskému zastupiteľstvu v odborných otázkach? Ako som si mohol skúsiť na vlastnej koži, aj o malých veciach sa dá rozprúdiť debata a napokon byť poučený pánom primátorom, ako to v praxi chodí, aj keď teória je pekná… (?) Konkrétne išlo o predaj pozemkov pozdĺž Pánskeho chodníka, kde som navrhoval, aby sa ponechal pri chodníku rezervný koridor, ktorý sa vie v budúcnosti využiť na cyklochodník alebo vysokú zeleň – alej.

Až po upozornení Mariána Šipoša sa začalo diskutovať o prevzatí verejnoprospešných stavieb na Muškáte II. od STAVOIMPEX-u, aj o ďalšom kontroverznom nájme pozemku na následné dobudovanie 11 absentujúcich parkovacích miest pre stavbu „Slobodáreň – polyfunkčný objekt, prestavba a nadstavba” na Ul. 1. mája 39 v Pezinku od spoločnosti WinByt, s. r. o. Rozprúdila sa naozaj živá až búrlivá diskusia. Škoda len, že komisia nemohla hlasovať a vydať stanovisko, keďže tieto dva konkrétne body neboli zahrnuté do programu v to ráno…

Nakoniec Bohumil Konečný predstavil myšlienku ľudí podporujúcich cyklistickú dopravu a rekreačné inline korčuľovanie vytvoriť rekreačno-oddychovú zónu a okruh okolo Areálu zdravia Rozálka a potoka Saulak. Komisia sa k téme príliš nevyjadrila, iba vedenie mesta oznámilo, aké má zámery ohľadom cyklotrás. Tieto cyklotrasy, a teda aj ich hlavné financovanie, však spadajú pod BSK. Na záver vedenie mesta skonštatovalo, že vlastné finančné zdroje na takýto zámer nemá. Primátor zdôraznil, že v plánovanom trasovaní sú účelové komunikácie, ktoré sú využívané aj ťažkými strojmi v čase vinobrania a starostlivosti o vinice či pri údržbe lesa – zvážaní dreva. Je teda podľa neho nelogické, aby tadiaľ viedla rekreačná trasa pre korčuliarov a cyklistov.

Moje dojmy z prvého zasadnutia komisie pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie sú zmiešané. Nechajme sa prekvapiť, aký bude priebeh ďalších stretnutí. Čo sa ale Mariánovi Šipošovi podarilo dohodnúť, je skutočnosť, že aj členovia komisie môžu navrhnúť bod programu, o ktorom sa bude rokovať, ak to dajú na vedomie predsedovi komisie v časovom predstihu. Preto by som dal do pozornosti dátumy, kedy bude komisia najbližšie zasadať: 8. apríla, 1. júna, 2. septembra a 9. novembra 2015. Ak by ste mali podnety k prerokovaniu, pokojne kontaktujte členov komisie.

Igor Hianik, člen komisie