Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Pezinský zimný štadión - sen, či škandál?

Na začiatku to bol „sen” najmä pre všetkých športu chtivých Pezinčanov a nielen pre nich, ale i pre všetkých malých, či veľkých hokejistov a korčuliarov z blízkeho okolia. Snívali o tom, že raz budú môcť korčuľovať nielen vtedy, keď sa pani zima rozhodne a vytvorí na rybníkoch veľké ľadové zrkadlá, ale do sýtosti počas celého roka.

Tento sen začínal mať v nedávnej minulosti čoraz jasnejšie kontúry a zdalo sa, že by pre radosť všetkých mohol v Pezinku  stáť zimný štadión s kompletným zázemím. A nielen to, ale aj nový plavecký bazén, ktorých je v Pezinku taktiež málo. Zrazu však túto príjemnú predstavu Pezinčanov narušila krátka, ale o to nepríjemnejšia správa zverejnená na webovej stránke mesta Pezinok. Oznam, ktorý údajne nemá autora, konštatuje: „Predĺženie termínu výstavby zimného štadióna neprešlo o jeden hlas a podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu je správanie sa poslancov za Srdce Pezinka škandalózne. Aj týmto hlasovaním podľa primátora len potvrdili, že sú im záujmy a požiadavky občanov ukradnuté”.

Tak pán primátor, ako sa u nás hovorí, nalejme si čistého vína. Povedzte občanom pravdu, kto má maslo na hlave a kto zapríčinil túto situáciu. Kto naďalej hrá hru s občanmi na slepú babu a škandalizuje tých (poslancov z klubu Srdca Pezinka), ktorí sa v záujme chrániť občana a prostriedky mesta k veci postavili zodpovedne. Ak nemáte dosť guráže, tak to musíme urobiť my.

Toto sú hlavné dôvody, prečo dnes visí otáznik nad zimným štadiónom v Pezinku:

- zásadné zmeny v projekte oproti projektu odsúhlaseného poslancami
- nedodržanie uznesení mestského zastupiteľstva súvisiacich s prenájmom pozemku k výstavbe zimného štadióna,
- neúplnosť podkladov k zásadným otázkam, predkladaným na rokovania mestského zastupiteľstva k výstavbe zimného štadióna
- vyjadrenie zástupcu spoločnosti ARÉNA Pezinok s.r.o. priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva pred hlasovaním, ktorým nebol schopný garantovať ani nový, navrhovaný termín ukončenia výstavby zimného štadióna predĺžený takmer o rok.

Vážení občania mesta Pezinok, pozorne si, prosím, prečítajte celú genézu myšlienky výstavby zimného štadióna v Pezinku, aby ste pochopili, prečo sa dnes ešte štadión ani nezačal stavať a koho záujmy chránia poslanci, ktorí sa zdržali hlasovania k predĺženiu termínu jeho dostavby:

Zámer prenajať pozemok za účelom vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy na Rozálke sa začal napĺňať prijatím uznesenia MsZ dňa 17. 9. 2013, na ktorom poslanci poverili primátora rokovať s dvoma spoločnosťami - AK Gavorová a Partneri s.r.o. a MC BOZEN s.r.o., ktoré predložili svoje zámery. Na základe týchto rokovaní boli spracované zmluvné podmienky, ktoré boli následne predložené na rokovaní MsZ dňa 30. 1. 2014 so zámerom priameho prenájmu pozemku pre spoločnosť, ktorú vyberú poslanci svojím hlasovaním. Na tomto zasadnutí ako prvý prezentovali svoje zámery spoločnosť AK Gavorová a Partneri spol. s.r.o. a ako druhý MC BOZEN s.r.o. Návrhová komisia odporučila hlasovať, v zmysle schváleného procesného uznesenia, najskôr o uzatvorení nájomnej zmluvy so spoločnosťou AK Gavorová & Partneri, spol. s r.o. a keďže tento návrh bol poslancami schválený,  o uzatvorení zmluvy so spoločnosťou MC BOZEN, s.r.o. sa už nehlasovalo. Poslanci, ktorí sú dnes členovia OZ Srdce Pezinka a poslancami boli aj v minulom volebnom období (zápisnica zo dňa 30. 1. 2014, hlasovanie zo dňa 30. 1. 2014), hlasovali za spoločnosť AK Gavorová a partneri s.r.o. (neskôr ARENA Pezinok s.r.o) najmä preto, že Pezinčania si skutočne želajú zimný štadión, firma prezentovala pekný projekt s plaveckým bazénom v zázemí a garantovala financovanie a termín ukončenia stavby do 31. 12 2015. Dnes však už ani jeden z týchto zásadných  faktov, na základe ktorých sa poslanci rozhodovali, neplatí!

Čo všetko a kto to následne zmenil?

V dobrej viere, že už nič nebráni tomu, aby v Pezinku vyrástol nový športový stánok, sme na zimný štadión čakali, čakali a čakali na to, že úspešná spoločnosť začne stavať a v decembri 2015 si Pezinčania zakorčuľujú už bez ohľadu na to, či bude vonku mrznúť, alebo nie. Avšak čas plynul a na mieste, kde mal stáť „zimák” ani ťuk, ani náznak, že by sa niečo malo začať budovať. Tušili sme, že niečo nie je v poriadku a naozaj – zrazu úspešný investor predložil v mesiaci august 2015 vedeniu mesta žiadosť o predĺženie termínu dostavby štadióna, ktorý ešte ani nezačal budovať. Z tohto dôvodu bolo jedným z bodov rokovania MsZ dňa 17. 9. 2015 prerokovanie žiadosti investora - ARENA Pezinok.

Počas prerokovania vzniklo veľa otáznikov, na ktoré sa poslanci pýtali: Na základe čoho žiada ARENA Pezinok predĺženie termínu? Štatutár uviedol: je to v súlade so zmluvou, kde je uvedené, že dva mesiace pred ukončením výstavby majú právo z objektívnych dôvodov požiadať o predĺženie termínu. Kto vložil do zmluvy takéto ustanovenie, keď poslanci stanovili v uznesení obligatórne – povinné podmienky zmluvy a toto ustanovenie v prospech investora tam nebolo?! Primátor odpovedal: je to bežná prax pri uzatváraní takýchto zmlúv. Pýtame sa: Je bežná prax vkladať do zmlúv ustanovenia v prospech investora a v neprospech mesta? Nie je to len barlička, aby sa investor mohol vyhnúť prípadnej zmluvnej pokute 100 000 eur?

Poslanci sa ďalej pýtali, čo sú to objektívne príčiny. Štatutár odpovedal: odstúpil nám dodávateľ technológie chladenia, zmenili sa daňové zákony, dĺžka schvaľovania v územnom a stavebnom konaní a EIA. Poslanci následne žiadali doložiť, ktorý orgán nedodržal zákonné lehoty, alebo inak zdržal vydanie stavebného povolenia, ktoré bolo investorovi vydané koncom mája 2015. Tieto dôkazy o objektívnych príčinách neboli poslancom predložené ani zo strany investora, ani zo strany vedenia mesta, a to napriek  opakovaným výzvam na rokovaní zastupiteľstva v septembri a v októbri. Prečo?  

Po búrlivej rozprave a množstva nezodpovedaných otázok primátor tento bod z rokovania stiahol a uviedol, že sa bude o ňom rokovať na mimoriadnej schôdzi MsZ v októbri.

V tomto období investor odkomunikoval nepredĺženie termínu v médiách, v ktorých okrem iného tvrdil, že už po vydaní stavebného povolenia v máji 2015 vedel, že termín ukončenia stavby nestihne a taktiež povedal, že nezačne stavať, pokiaľ termín nebude predĺžený.

Ďalšie kolo rokovaní sa začalo na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 26. 10. 2015.  Na tomto rokovaní sa vynorili ďalšie otázky:

Poslanci po preštudovaní podkladov zistili, že došlo k zásadnej zmene projektu. Pýtali sa: Prečo došlo k zásadnej zmene projektu oproti víťaznej štúdii, ktorá je súčasťou zmluvy a nový projekt sa ani zďaleka nepodobá na ten, ktorý schválili  poslanci? Kto dal súhlas na zmenu bez toho, že by oboznámil poslancov? Aká je to demokracia v Pezinku, ak zásadné zmeny, ktoré majú vplyv resp. nerešpektujú uznesenia MsZ sa vykonávajú bez vedomia poslancov? Ako môžu potom poslanci zodpovedne zastupovať svojich voličov, keď ich rozhodnutia sa obchádzajú! Autokratickým rozhodnutím jedného voleného – primátora. V tom prípade platí – kto rozhoduje sám,  nech si sám aj zodpovedá. Poslanci za Srdce Pezinka boli vystavení do ofsajdu a nakoniec boli ešte škandalizovaní za to, že sa zodpovedne postavili za práva svojich občanov. Že zodpovedne chránili nielen majetok mesta, ale aj záujmy občanov – teda nás všetkých.

Na záver rokovania zástupca investora potvrdil obrovské pochybnosti, ktoré sa prejavili počas uvedených rokovaní. Na otázku poslanca Adama Solgu, či je investor schopný postaviť zimný štadión v novom navrhovanom termíne (do 30. 11. 2016), zástupca investora odpovedal, že to platilo v septembri!! Takže nebol schopný garantovať ani dodržanie predĺženého termínu výstavby!

Primátor dal po diskusii hlasovať o predĺžení termínu výstavby.  Na vyjadrenie súhlasu bola potrebná 3/5 väčšina zo všetkých poslancov MsZ. Za hlasovalo 14 poslancov, ale potrebných bolo 15 hlasov. Takže návrh na predĺženie termínu dostavby nebol schválený. Na túto tému bol uverejnený aj článok na pezinok.sme.sk.

Teraz si predstavte situáciu, že si dáte postaviť dom. Firma však zmení projekt, ani nezačne stavať, a ešte vám povie, že ani ďalší termín, ktorý jej ponúkate, nedodrží. Zodpovedný človek takúto zmluvu logicky zruší a bude si hľadať novú firmu, a samozrejme si vymôže sankcie vyplývajúce zo zmluvy ako náhradu škody, ktoré mu firma svojou nečinnosťou spôsobila.

Vážení Pezinčania, na základe uvedeného si urobte  úsudok, kto sa zachoval zodpovedne, či ten poslanec, ktorý podporil niekoho, čo nič negarantuje, alebo ten, ktorému záleží na tom, aby  zimný štadión bol postavený investorom, ktorý si riadne plní svoje záväzky a postaví to, čo mu poslanci schválili.

Hianik Igor, Mikláš Jozef, Mizerová Božena, Šmahovský Roman, Štrbová Kvetoslava, Šipoš Marian, Tahotná Viktória, poslanci za klub Srdce Pezinka