Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Programové vyhlásenie primátora a MsZ

Pozvánka na III. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 16. 4. 2015 obsahovala 34 bodov rokovania, ku ktorým boli v deň rokovania na „stoly"  doplnené ďalšie 3 body, o ktorých sa  v programe riadne rokovalo.

K bodu „Programové vyhlásenie primátora mesta Pezinok a mestského zastupiteľstva v Pezinku na funkčné obdobie 2015 – 2018" členovia poslaneckého klubu Srdce Pezinka predložili vyjadrenie, ktoré uvádzame vo Vyhlásení poslaneckého klubu Srdce Pezinka.

Výsledky hlasovania: prítomní 22, za: 16, nehlasovalo:  6.

Čo nás k tomu viedlo?

Náš volebný program, s ktorým sme sa uchádzali o dôveru a podporu voličov v komunálnych voľbách, vznikal dlhodobo na základe podnetov od občanov, ktoré boli vznesené na spoločných stretnutiach na sídliskách, v uliciach a kluboch. Distribuovali sme ho do každej domácnosti, je zverejnený na našej stránke a k jeho príprave sme pristupovali veľmi zodpovedne.

Uvedieme len niekoľko konkrétnych príkladov, pre ktoré sme sa rozhodli o predloženom programovom vyhlásení nehlasovať.

„Budeme dodržiavať a rozvíjať všetky formy informovanosti občanov a zvýšime podiel ich účasti na samospráve mesta. ... zabezpečíme účasť občanov v poradných orgánoch a komisiách...". Skutočnosť je však taká, že počet členov komisií bol znížený na  9 členov, pričom bol presne stanovený kľúč a  nášmu poslaneckému klubu neboli väčšinou poslancov SPP schválení  2 navrhovaní členovia a pri obsadzovaní predsedov a podpredsedov  komisií neboli rešpektované výsledky komunálnych volieb. Za dverami zostali  občania aj odborníci.

„Striktne dodržíme vyrovnaný rozpočet a navýšime rezervný fond." Čísla v schválenom rozpočte však hovoria: počiatočný stav k 1. 1. 2015  1 258 867,55 eur, predpokladaná tvorba 50 000 eur, návrh čerpania podľa rozpočtu  494 687,00 eur, zostatok 814 180,55 eur.  Okrem plánovaného čerpania z rezervného fondu sme rozpočtovými opatreniami z rezervného fondu čerpali ďalšie finančné prostriedky.

„Dokončíme rekonštrukciu významnej renesančnej pamiatky, tzv. Mestského domu na Holubyho 22." Ani v komisii  územného rozvoja, ani v komisii ekonomiky nebol predložený projekt a jeho financovanie. Predpokladaný náklad na rekonštrukciu podľa informácií oddelenia výstavby je 2 milióny eur. Doteraz bol čerpaný úver na rekonštrukciu strechy vo  výške takmer 400 tisíc eur.

Predkladané materiály na zasadnutia MsZ majú už svoju finálnu podobu a nie sme účastní pri rozhodovaní o smerovaní nášho mesta. Napriek tomu, že 19 poslancov pokračuje vo svojich poslaneckých mandátoch, programové vyhlásenie nenadväzuje na predchádzajúce obdobie, nesplnené a nezrealizované sľuby sa nepreniesli do tohto volebného obdobia. Množstvo bodov  v programovom vyhlásení je len formálnym prepisom  zákonných povinností poslancov a samosprávy.

Sme pripravení zodpovedať sa našim voličom na našich pravidelných poslaneckých stretnutiach, ktoré sa konajú pravidelne každý mesiac v každom obvode, prípadne na podujatiach, ktoré organizujeme v našom meste. Rozpis stretnutí s poslancami nájdete vždy aktualizovaný na titulnej stránke.