Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Prepravná služba

Sme radi, že sa vedenie mesta inšpirovalo našou službou Senior Taxi, ktorú sme úspešne prevádzkovali od apríla 2014 do augusta 2015. Za tento čas túto službu v cene 1 cent využilo niekoľko stovák obyvateľov.

Mesto Pezinok poskytuje od 1. 9. 2015 novú sociálnu službu – prepravnú službu.

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Prepravnou službou sa bude zabezpečovať individuálna preprava občana v meste Pezinok a blízkom okolí. Prepravnú službu môže využívať aj osoba, ktorá sprevádza žiadateľa – občana napr. na lekárske vyšetrenie, na hospitalizáciu, na vybavenie úradných záležitostí a pod. Výšku úhrady za prepravnú službu určuje VZN č. 3/2015, t. j. 0,30 eur/km, minimálne však 1 euro/jazda (platí pre prijímateľa prepravnej služby aj pre sprevádzajúcu osobu), stojné 1,50 eur/každá začatá hodina (pre sprevádzajúcu osobu je stojné bezplatné).

Bližšie informácie získate osobne od 07.00 hod. – do 15.00 h v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku, alebo na tel. č.: 033/6901970.

V Pezinku 16. 9. 2015