Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

A predsa sa kosí

Nechajme teraz bokom polemiku o tom, či sa verejná zeleň kosí do roka dvakrát, alebo sedemkrát. Sedliacky rozum hovorí, že keď necháme zmes trávy a buriny dorásť do štádia jej vysemenenia, budeme mať burinu čoskoro všade. Údržba zelene je časovo a finančne náročná. Preto je viac ako zarážajúce, že Mesto Pezinok vynakladá na úhradu „za kosenie“ verejné prostriedky nehospodárne, robí tak už roky rokúce a ešte o tom aj vie.

Faktami podložený príklad

Už v polovici apríla 2012 sa občan VM z Muškátovej ulice písomne obrátil na hlavnú kontrolórku Mesta Pezinok J. Sandtnerovú s podnetom: „Vážená pani hlavná kontrolórka, týmto podávam podnet na vykonanie kontroly dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta v súvislosti s vynakladaním finančných prostriedkov na kosenie časti sídliska Muškát II. a Muškát III. pre firmu PETMAS, spol. s r. o., v uplynulých rokoch.

...v uplynulých niekoľkých rokoch mesto Pezinok preplácalo firme PETMAS, spol. s r. o., náklady na kosenie niektorých častí sídliska Muškát II. a III. (viď. napr. faktúra č. 201103112 z 10. 6. 2011)...:

...mesto Pezinok prenajalo predmetné pozemky firme STAVOIMPEX Holíč na výstavbu bytových domov. Mesto ich neprevzalo späť do svojej správy, no miesto stavebníka zabezpečuje a uhrádza fa PETMAS náklady na kosenie... Žiadam Vás preveriť uvedené skutočnosti.“ Tento písomný podnet bol v podateľni MsÚ Pezinok zaevidovaný 19. 4. 2012 (kópiu máme v redakcii).

Pani hlavná kontrolórka, pravdepodobne uvedomujúc si svoju zodpovednosť, predložila v júni 2012 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012, ktorý aj MsZ schválilo a ona začala konať. V tomto pláne sa uvádza úloha č. 6: „Kontrola vecného plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo PETMAS, spol. s r. o., Šenkvická 12, Pezinok, v oblasti zabezpečenia starostlivosti o verejnú zeleň – kosenie podľa lokalít v Meste Pezinok za rok 2011 vykonať v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien doplnkov.“

Výsledky kontroly

A k čomu dospela jej kontrolná činnosť? Aby bolo jasné, to nekonštatujeme my, ale hlavná kontrolórka Mesta Pezinok v správe pre poslancov MsZ v decembri 2012: „Plochy verejnej zelene sú aj plochy (nehnuteľnosti), ktoré boli v kontrolovanom období predmetom nájomného vzťahu inej osoby (Muškát – plocha o výmere 3 400 m2 – nájom pre STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o.), resp. aj plochy vo vlastníctve iných osôb (Starý dvor). V platných a účinných zmluvných vzťahoch týkajúcich sa prenájmu pozemkov prenajímateľ (mesto) zaväzuje priamo v zmluve nájomcu a prenáša na neho záväzok, okrem iného aj „chrániť a udržiavať predmet nájmu v riadnom stave, dbať o verejný poriadok pri užívaní predmetu nájmu“.

Z predložených podkladov ku kontrole bolo zistené, že plochy prenajatých pozemkov o výmere 3 400 m2 na sídlisku Muškát II. boli zahrnuté v predmete starostlivosti o verejnú zeleň u fa PETMAS, spol. s r. o., a v mesiacoch máj, august a október 2011 boli predmetom fakturácie voči Mestu Pezinok v celkovom objeme 795,60 €. Preložené to znamená, že PETMAS kosil vlastne to, čo nemal, a Mesto Pezinok mu za to riadne platilo z verejných zdrojov.

Omyl alebo chyba v systéme?

To asi nebude len taký malý omyl a nekomunikácia na MsZ, ale chyba v systéme. Dokazujú to dokumenty z dielne samotného úradu. Tam sa zvedavý občan už predtým, v auguste 2011, písomne informoval na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Položil zodpovedným celkom jednoduchú otázku: „Prevzalo Mesto Pezinok pod svoju správu v rámci Muškát III. etapy miestne komunikácie, parkoviská a chodníky, športoviská a verejnú zeleň?“

Písomnej odpovede (č. 26588/2011) z 14. 9. 2011 sa dočkal takejto: „Mesto Pezinok neprevzalo od stavebníka spoločnosti Stavoimpex Holíč, spol. s r. o., žiadne vybudované a skolaudované komunikácie, parkoviská a chodníky v lokalite Muškát II., a to v rámci I., II. ani III. etapy.“ (fotokópiu dokumentu máme v redakcii). Teda stále trvá nájomný vzťah, kde prenajímateľ (Mesto Pezinok) zaväzuje priamo v zmluve nájomcu (STAVOIMPEX Holíč) a prenáša na neho záväzok, okrem iného aj „...chrániť a udržiavať predmet nájmu v riadnom stave, dbať o verejný poriadok pri užívaní predmetu nájmu...“ – upratovať, čistiť, svietiť, sneh odhŕňať a aj kosiť. Za vlastné!

Keby riadne fungoval systém, už pri prvom upozornení a preverení stavu by sa zjednala náprava. Nehovoriac o tom, že ide o vynakladanie finančných prostriedkov z mestského rozpočtu. Preto si dovoľujeme tvrdiť, že systém riadnej správy majetku nefunguje alebo, čo je ešte horšia alternatíva, je zámerne pokrivený.

Prestrih do horúcej súčasnosti

V reakcii na článok o (ne)kosení Renáta Klimentová, vedúca oddelenia životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy, v Pezinčanovi oponuje: „V súčasnosti kosenie intenzívne pokračuje, dokonca spoločnosť Petmas, ktorá práce zmluvne vykonáva, zakúpila na tento účel novú výkonnú traktorovú kosačku.“ To je pravda. Videli sme ju v akcii. V stredu 11. júna 2014 okolo obeda. Zas pri práci na pozemkoch (parcela č. 2045/6), ktoré má kosiť a inak udržiavať, ako zmluva o prenájme ukladá, firma STAVOIMPEX Holíč.

Od leta 2011, kedy sa zvedavý občan začal pýtať, zodpovední mu začali odpovedať a hlavná kontrolórka mesta veci „preverovať“, sa teda nič nezmenilo! Kosený pozemok je stále v režime „prenajaté“. Čo je horšie, nič sa nezmenilo ani na prístupe k údržbe tejto lokality. Ťažko uveriť, že zodpovedným to dodnes nikto nepovedal, resp. nepočúvali svojho primátora, keď miesto poďakovania občanovi, ktorý svojou iniciatívou šetril spoločné eurá, sa dostalo na zastupiteľstve slovného ocenenia.

„Však to je naozaj odvádzanie od normálnej roboty a schválne zahlcovanie proste vecami, ktoré od normálnej roboty odťahujú x pracovníkov. Ja som povedal, keby som vyčíslil, koľko hodín strávime nad vypisovaním odpovedí, ale takých sofistikovaných, že sa vám môže stať, že sa chytí akéhokoľvek slovíčka, tak to musí byť naozaj, s prepáčením, sofistikované. Keby som vyčíslil, koľko peňazí, minule som to povedal, za toto sedenie dvojhodinové a odpisovanie občanovi VM, by ste, občania, mali 20 metrov novej zámkovej dlažby na chodníkoch, toľko to stojí..." – toľko doslovné vyjadrenie pána primátora.

Záver

Ak už zodpovední na veci neplánovali nič zmeniť, dúfame, že si v tej chvíli predstavili, koľko m2 novej dlažby za to mohlo byť, keby sa roky prostriedky nevynakladali tam, kde sa vynakladať nemali. Trebárs ako v tomto popísanom prípade.

Aktuálne foto - 18. júna 2014

Počet kosení

Pozrite si tu, kde a koľkokrát sa kosilo v období od septembra 2013 do mája 2014.
Údaje vychádzajú z dodávateľských faktúr za kosenie. Zdroj: http://egov.pezinok.sk/

Podrobné údaje

Ak máte záujem o podrobnejšie údaje, tu vám ponúkame sumár kosenia za obdobie od septembra 2013 do mája 2014. Tu si môžete stiahnuť excelovskú tabuľku.
Údaje vychádzajú z dodávateľských faktúr za kosenie. Zdroj: http://egov.pezinok.sk/

Faktúry za kosenie

Tu môžete nájsť dodávateľské faktúry za verejnoprospešné práce, súčasťou ktorých je aj kosenie:

Faktúra za obdobie september 2013
Faktúra za obdobie október 2013
Faktúra za obdobie november 2013
Faktúra za obdobie december 2013
Faktúra za obdobie apríl 2014
Faktúra za obdobie máj 2014

Zdroj: http://egov.pezinok.sk/