Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Neotravujte s dotáciami

Dňa 12. januára som vedeniu mesta Pezinok zaslal žiadosť o zverejnenie informácií. Žiadal som zverejnenie komu a na aké účely bola použitá rezerva primátora na dotácie v oblasti športu za roky 2011 až 2015 v celkovej sume 22 925 eur.

Myslel som si, že pre vedenie mesta nebude problém tieto informácie zverejniť. Najmä po prečítaní článku v decembrovom Pezinčanovi s názvom „Kontrola dopadla na jednotku”, z ktorého citujem: „Najvyšší kontrolný úrad vykonal v mesiacoch september až december 2015 kontrolu na Mestskom úrade v Pezinku. Kontrola sa zaoberala rozpočtom, čerpaním verejných prostriedkov a použitím majetku mesta v ostatných dvoch rokoch a vyplývala zo strategického plánu NKÚ na roky 2013 – 2015. Konštatovala, že mesto neporušilo v kontrolovanom období žiaden zákon, predpis či nariadenie a verejné finančné prostriedky spravuje v súlade s príslušnými zákonmi. Kontrolou bolo tiež zistené, „že mesto má vytvorený účinný systém kontroly a vytvára vhodné, organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon v zmysle zákona...” Kontrola preskúmala relevantné doklady, a to rozpočet a jeho programy, záverečný účet, zmluvy, všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia MsZ, finančné a účtovné výkazy, účtovné doklady a ďalšie dokumenty.”

Zmýlil som sa. O sedem dní po mojej žiadosti mi prišla zamietavá odpoveď: nič nezverejníme.

Ešte prekvapujúcejší bol však dôvod nezverejnenia, ako bolo z rozpočtu mesta použitých 22 925 eur.

Vedenie mesta tvrdí, že dané údaje nemajú. Doslovne je v rozhodnutí vedenia mesta napísané:  „Z logického a sémantického výkladu dotknutých ustanovení zákona o slobode informácií je zrejmé, že právo na prístup k informáciám sa týka len tých informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii”.

Samozrejme, že som sa voči tomuto rozhodnutiu dňa 5. 2. odvolal. Odpoveď vedenia mesta mi zatiaľ v zákonom stanovenej lehote 8 pracovných dní doručená nebola.

Zdá sa však, že náš pezinský primátor nie je jediný, ktorý nerád zverejňuje použitie svojich rezerv. Nedávno podobnú žiadosť adresovalo Transparency International premiérovi Slovenskej republiky. A s rovnakým výsledkom - nič nezverejníme...

Nevyhovenie žiadostiam pravdepodobne neznamená, že by oba úrady nevedeli, komu dotácie dali. Vyhovorili sa však na to, že zoznam nemajú v takej forme, v akej sme ho od nich žiadali. Infozákon totiž počíta s tým, že úrady musia žiadateľom o informáciu sprístupniť len také dokumenty, ktoré existujú, nie také, ktoré by sa museli ešte len vytvoriť.

No ja som nežiadal vedenie mesta, aby akékoľvek doklady vytvorili. Ja, ako majiteľ výrobnej firmy veľmi dobre chápem význam spracovávania údajov potrebných na riadenie. Čím prehľadnejšie máte vedené účtovníctvo a evidenciu s ním súvisiacu, tým ľahšie môžete získať štatistické údaje potrebné na efektívne riadenie a kontrolu, či už firmy, alebo mesta.

Ak sa vedenie mesta chváli tým, že, citujem „má vytvorený účinný systém kontroly a vytvára vhodné, organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon”, získanie mnou požadovaných informácií by malo byť otázkou niekoľkých minút. Stačí zadať do „účinného systému” roky 2011 až 2015, zadať účel (rezerva primátora) a systém mi okamžite dané fakty vyhľadá...

Načo potom mesto Pezinok investuje státisíce eur do informačného systému, ak z neho vedenie mesta nevie  zistiť veľmi jednoduché informácie?

Ak dopadla kontrola Najvyššieho kontrolného úradu na jednotku, tak je tu len jedna možnosť. Vedenie mesta tieto údaje má, len ich z nejakého dôvodu nechce zverejniť. Nezdá sa vám to podozrivé? Je to celkom slušná sumička, tých 22 925 eur. Napríklad PŠK Pezinok, futbalový klub, dostal dotáciu z mestského rozpočtu za roky 2013 až 2015 v celkovej výške 21 267 eur. Takže tých primátorových 22 925 eur by im minimálne na tri roky pokrylo časť ich nákladov...

Podobnosť výhovoriek týchto dvoch úradníkov (Robert Fico a Oliver Solga) a ich prisluhovačov však nie je náhodná. Spomenul som si na predvolebnú dohodu z roku 2010 medzi Oliverom Solgom a Jánom Čechom. Oliver Solga túto dohodu podpísal ako kandidát na primátora v Pezinku a Ján Čech ako predseda okresnej organizácie strany SMER - sociálna demokracia. Táto spolupráca je pre oboch signatárov dohody asi úspešná: Oliver Solga je po šiestich rokoch dnes primátorom, Ján Čech viceprimátorom.

Milan Vencel

P. S.: Po uzávierke našich novín mi telefonicky pracovníčka MsÚ (tri dni po zákonom stanovenej lehote) oznámila, že mnou požadované informácie pripravuje... Podľa zákona môže MsÚ zo závažných dôvodov predĺžiť lehotu o 8 pracovných dní, pričom je povinný žiadateľa bezodkladne o tomto predĺžení lehoty informovať. Nikto z MsÚ ma však o predĺžení lehoty a dôvodoch neinformoval...

Rozhodnutie - Úrad vlády
Rozhodnutie -Mesto Pezinok
Dohoda Smer - Solga