Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Poučme sa, Pripravme sa

Pezinčania, ale nie len oni zažili toto leto poriadne horúčavy. Vyskytlo sa niekoľko týždňov, keď teplotné rekordy padali jeden za druhým a všetci dúfali v skorý koniec. Na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 2.7.2015 sme chceli aj s ďalšími poslancami z klubu Srdce Pezinka zaradiť do programu rokovania bod interpelácie poslancov. Bohužiaľ, väčšina rozhodla, že takýto bod sa nezaradí, bez toho aby vedeli, čo sa chceme spýtať, na čo upozorniť, a že chceme aj ponúknuť spôsob ako danú situáciu riešiť. Áno, ešte pred mimoriadnym zastupiteľstvom sme vedeli predvídať a chceli sme riešiť naliehavú situáciu, a to abnormálne teplo a prehrievanie vo verejnom priestore mesta Pezinok.

39°C sa objavilo na teplomere niekoľkokrát a prognózy hovoria, že lepšie to už nebude. Preto sa poučme, vypracujme systém, aby nás ďalšie leto neprekvapilo. Preto prosím poslancov z poslaneckého klubu Spoločne pre Pezinok a vedenie mesta, aby podporili náš návrh, ktorý rieši údržbu ulíc. V lete polievanie a v zime odhŕňanie komunikácií a chodníkov.

Dobrovoľní hasiči v Nitrianskom Rudne neváhali a vyšli s technikou do ulíc.

Ako bolo spomenuté v úvode, problém s údržbou komunikácií chceme riešiť komplexne. Leto nás už zaskočilo, ale zima je ešte pred nami. Preto chceme na zasadnutí MsZ dňa 17. 9. 2015 otvoriť túto problematiku Leto - Zima, predložiť isté spôsoby riešenia a začať ju hneď aktívne riešiť, pokiaľ máme ešte všetci v čerstvej pamäti to, ako sa nám ťažko dýchalo v prašných uliciach, ako nám teplo sálalo z rozpáleného asfaltu a ako sme unikali z mesta do prírody. V Pezinčanovi (2015/august) na str. č. 3 bolo napísané v článku Rekordné letné horúčavy (autor: MsÚ): „Po minuloročnom daždivom a studenom lete málokoho napadlo, že tento rok prídu tropické horúčavy. Ak sa však horúčavy tohtoročného leta budú pravidelne opakovať aj v budúcnosti, bude musieť mesto zabezpečiť oveľa intenzívnejšie pravidelné polievanie…” Nečakajme, pokiaľ sa to bude pravidelne opakovať, ale poďme konať hneď.

Aj článok v Pezinčanovi píše o tom, že to ide, ale treba počkať…

Igor Hianik

V Pezinku 14. septembra 2015

Názor odborníka

Prehrievanie miest a klíma mestského prostredia je celosvetovým problémom a patrí medzi veľmi odborné až vedecké témy. Riešení je niekoľko. Medzi krátkodobé, teda také, kde efekt sa dostaví hneď, ale príčina sa neodstráni, je práve polievanie, či kropenie ulíc. Toto riešenie však popri znížení teploty betónových, asfaltových povrchov výrazne znižuje prašnosť ulíc. Medzi dlhodobé riešenia, ktoré trvajú aj 20 či viac rokov, patrí napr. správna urbanizácia mesta, jeho rozvoj a rekonštrukcia. Takýto dlhodobý proces je ale podmienený odborne zdatnou spoločnosťou a ľuďmi vo vedení miest, čo o takýchto strategických počinoch rozhodujú.

Jedným z mnohých nástrojov je správny územný plán, ktorý zakotvuje:
1. nosnú kostru zelene (aleje, mestské parky, lokálne parky, vnútroblokovú zeleň a prepojenie mestskej zelene s okolitou krajinou)
2. nosnú kostru spevnených verejných priestorov – určenie ich špecifikácie a pomeru voči zeleni a zastavanej plochy (korzá, pešie zóny, námestia, obytné ulice a pod.)
3. KOMPOZÍCIA MESTA – spôsob kladenia architektonických hmôt: ako správne klásť a komponovať urbánnu štruktúru tak, aby podporila napr. prevetrávanie mesta.
Ing. Arch. Igor Hianik

Z nášho programu

Rozšírime činnosť Mestského podniku služieb Pezinok o výrobnú a záhradnícku činnosť.

Vytvoríme malé zelené parky, aleje stromov – zelené ulice aj za spoluúčasti občanov.

Zakomponujeme novodobé požiadavky na zachytávanie dažďovej vody v meste do projektu rekonštrukcie ulíc a námestia.

Zhodnotíme spoluprácu s podnikateľmi pre riešenie občianskej vybavenosti a skvalitňovanie mestského prostredia.

Zamedzíme zahusťovaniu výstavby investormi bez komplexného riešenia potrebnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (MŠ, obchody, parky, detské ihriská, cesty, parkovacie miesta, rekreačno-oddychové a športové zóny).

Rozšírime spoločenské aktivity v mestskom parku podporujúce relax a rekreáciu vrátane hygienického zariadenia so základnou vybavenosťou pre potreby návštevníkov parku.

Vyriešime problémové verejné záchody, čistotu a prašnosť ulíc.

Tu nájdete celý náš program...

Interpelácia

Časť interpelácie poslanca Igora Hianika.

Odpoveď primátora

Odpoveď primátora na interpeláciu poslanca Igora Hianika.
Viac aj na Facebooku...